شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

الف ن

+ امام صادق عليه السلام فرمود: روز قيامت افرادي را به جهنم مي برند و خداوند به خازن جهنم فرمان مي دهد: دستانشان را مسوزان که به ياري بندگانم شتافته و پاهايشان را مسوزان که به مسجد رفته و صورتشان را مسوزان که به خوبي وضو گرفته اند و زبانشان را مسوزان که قرآن قرائت کرده و قلبهايشان را مسوزان که حافظ قرآن بوده است.
الف ن
خازن جهنم به آنان مي گويد: اي بيچاره ها شما با اين همه کار نيک چرا به جهنم افتاديد؟ آنها مي گويند: ما اين کارها را براي غير خدا انجام مي داديم (ريا ميکرديم يا به خاطر پول و يا به خاطر آرامش خودمان اينکارها را انجام مي داديم) و خازن جهنم به آنان مي گويد: برويد پاداشتان را از آنکه به خاطرش اين کارها را انجام مي داديد بگيريد
ساعت ویکتوریا
الف ن
رتبه 0
0 برگزیده
56 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
الف ن عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top